Ukraine Embassy in Washington Celebrates Vernadsky's 150th Birthday