Schmidt: Putin Less Problematic Than Obama's Entourage