Kesha Rogers & Michael Steger Point to Eurasia as Key to Post-Obama Era